Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Ondernemersvragen

Slider 1 - ondernemersvragen - Fidus Advies
Slider2 - ondernemersvragen - Fidus Advies
Slider3 - ondernemersvragen - Fidus Advies
Slider 4 - ondernemersvragen - Fidus Advies

Veel gestelde vragen en hun antwoorden vinden elkaar op deze pagina. Ziet u een vraag die overeenkomt met die van u, klik er dan op zodat het venster kan uitklappen en we u het antwoord kunnen geven.

Ik wil inzicht in de resultaten van mijn bedrijf. Hoe zorg ik hiervoor?

Om uw bedrijfsstrategie te kunnen realiseren is inzicht in resultaten belangrijk. Uit deze gegevens kunnen oorzaken worden geanalyseerd en verbeteringen worden gerealiseerd. Het belangrijkste is om te bepalen welke gegevens binnen uw bedrijf van belang zijn om te monitoren en op te sturen. Vaak is de input voor deze gegevens op het bedrijf wel aanwezig maar is het ordenen en organiseren van deze gegevens de stap die nog gezet moet worden om te komen tot de juiste managementinformatie.

Samen met u bepalen we welke managementinformatie voor uw bedrijf relevant is en maken we deze informatie voor u inzichtelijk.

Ik heb een goed plan. Maar hoe overtuig ik de bank?

U hebt plannen voor verbetering/uitbreiding van uw onderneming. Naar uw mening hebben deze plannen zonder meer een rentabiliteitsverbetering tot gevolg. De bank zegt u wel te begrijpen maar is terughoudend om de noodzakelijke financiering te verstrekken.

Wij zijn bekend met de beoordelingscriteria van de bank en stellen samen met u de financieringsaanvraag op. Deze aanvraag bevat de juiste componenten om te komen tot een snelle en efficiënte besluitvorming van de bank. Bovendien zijn wij hierbij gesprekspartner in de gesprekken met de bank.

Het geld van mijn bedrijf is op. Wat nu?

Het is belangrijk om te analyseren wat de oorzaak is voor dit probleem. Richt u zich op de juiste afzetkanalen? Zijn uw kosten te hoog? Is het tekort van tijdelijke aard of een structureel probleem?

Samen met u analyseren wij uw bedrijfsvoering en zoeken naar mogelijkheden om uw exploitatie te verbeteren. Afhankelijk van de oorzaak vinden we dan de juiste oplossing voor uw liquiditeitstekort.

Wat is de kostprijs van mijn product?

Om voldoende toekomstperspectief te houden is het belangrijk om te weten wat de kostprijs is van uw product. In de tuinbouw kunt u immers de opbrengstprijs niet altijd zelf beïnvloeden en de rentabiliteit wordt nog altijd bepaald door het verschil tussen opbrengstprijs en kostprijs.

Samen met u bepalen we welke posten op uw bedrijf van invloed zijn op uw kostprijs en kunnen we deze eventueel vergelijken met sectorgemiddelden. Hierdoor bent u in staat om uw positie in de markt beter in te schatten.

De bank vraagt zoveel cijfers. Hoe kom ik hieraan?

Jaarlijks bepaalt de bank het risico en perspectief van uw bedrijf aan de hand van de jaarcijfers. In een aantal situaties dient u hierbij aanvullende gegevens aan te leveren zoals prognoses en taxatierapporten. U vraagt zich af waarom de bank deze informatie nodig heeft en wat er met deze informatie gebeurt.

Wij kunnen samen met u het gesprek aan gaan met de bank en ervoor zorgen dat u de juiste gegevens bij de bank kunt aanleveren. Ook zorgen wij ervoor dat u een onafhankelijk advies krijgt over de beoordeling van uw bedrijf door de bank en eventuele voorstellen van de bank die hieruit volgen.

Waar wil ik over 5 jaar staan met mijn bedrijf?

Vaak hoort u als ondernemer dat groei van uw bedrijf de enige mogelijkheid is om uw bedrijf in stand te houden. Is dit wel zo? En wilt u dit wel? Heeft u wel de mogelijkheid of ambitie om te groeien op de huidige locatie en op basis van uw financiële positie?

Wij bepalen samen met u wat voor u de best passende toekomststrategie is. Hierna geven we u een eerlijke opinie van de mogelijkheden en bepalen we samen welke vervolgstappen nodig zijn om deze strategie uit te voeren.

Ik wil gaan samenwerken. Hoe moet ik dat regelen?

Om een samenwerking te kunnen laten slagen is het cruciaal dat de deelnemers een gezamenlijk doel hebben en dezelfde gedachte hebben over realiseren van dit doel. Hierna moet beoordeeld worden welke samenwerkingsvorm het meest passend is en wat de financieringsbehoefte is die jullie plan tot gevolg heeft. Natuurlijk is ook van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over inbreng van de deelnemers en verdeling van opbrengsten en kosten.

Op basis van ervaringen bij een aantal samenwerkingsprojecten zullen wij samen met de deelnemers een traject bepalen om te komen tot een goede en perspectiefvolle samenwerking waarbij alle aspecten die van belang zijn vooraf duidelijk zijn. Alleen dan zal binnen de samenwerking het beoogde doel gerealiseerd worden.

De bank zegt de financiering op. Wat nu?

De bank heeft een reden om de financiering op te zeggen. Is er onvoldoende toekomstperspectief? Zijn er andere redenen? Zeggen ze de financiering op of geven ze aan de financiering niet te willen uitbreiden?

U krijgt van ons een objectieve mening over de redenen die de bank aangeeft. Hierna bespreken we met u wat de consequenties zijn van de opzegging en wat de voor u best passende vervolgstappen zijn. We hebben veel ervaring op het gebied van insolventie. Vaak zijn dit lastige trajecten met veel onzekerheid en onbekendheid. Een goede ondersteuning van een adviseur bij de gesprekken die hoort wat er wordt gezegd is in die situatie van toegevoegde waarde.

Hoe draag ik mijn bedrijf over?

Steeds vaker zien we in de tuinbouw ondernemingen met voldoende toekomstperspectief maar (nog) geen opvolger. Hoe moet het nu verder met mijn bedrijf? Aan wie draag ik mijn bedrijf over en wanneer? Is een van de kinderen geïnteresseerd en beschikt hij of zij hiervoor over de juiste kwaliteiten? Kan ik een medewerker in het bedrijf laten groeien en het bedrijf later aan hem/haar overdragen? Wilt u na de overdracht een rol blijven vervullen in uw bedrijf? Welke stappen moet ik zetten om te komen tot een voor zowel mij als de opvolger, passende overdracht.

Een optimale bedrijfsoverdracht vraagt een lange voorbereiding waarin de juiste stappen moeten worden gezet. Van belang is hoe u zelf deze overdracht ziet en welke aspecten hierbij voor u het zwaarst wegen. Hierbij zijn niet alleen fiscale aspecten van belang, maar ook financiële en sociaal emotionele zaken. Wij kunnen samen met u de juiste stappen bepalen met aandacht voor alle van belang zijnde onderdelen. Alleen wanneer al deze aspecten in ogenschouw worden genomen kunt u terug kijken op een geslaagde bedrijfsoverdracht.

Ik zie kansen over de grens. Hoe benut ik ze?

De wereld wordt kleiner. Steeds vaker houden bedrijven niet op bij de grens. Maar ja, met welke zaken krijgt u te maken als u in het buitenland gaat ondernemen? Welke verplichtingen brengt het met zich mee en waar moet u allemaal aan denken?

Samen met u beoordelen we het plan en inventariseren we de gevolgen. We stemmen de structuur af, beschrijven de risico’s en ondersteunen u bij het opstellen van contracten. Uiteraard is ook ons netwerk beschikbaar.